.

Nalezen:

EERSTE DAG VAN DE Stadslandbouw GROOT SUCCES

Om Stadslandbouw landelijk onder de aandacht te brengen, heeft op 8 maart 2012 in Almere de eerste Dag van de Stadslandbouw plaatsgevonden. Centraal stond de vraag hoe Stadslandbouw Nederlandse steden kan helpen met de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd (op het gebied van o.a. gezondheid, groen, stedelijke ontwikkeling en economie). De dag is georganiseerd in nauwe samenwerking met o.a. het Ministerie van EL, Rabobank, Wageningen-UR, Nicis Institute, Netwerk Platteland en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere.

CONGRES BEOORDEELD MET EEN 7,7

Tijdens dit eerste nationale platform zijn in breed perspectief de kansen en knelpunten van Stadslandbouw uiteen gezet. Deelnemers aan de dag waren bestuurders, ambtenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Door dit congres met 350 bezoekers, 21 praktijk- en inspiratiesessies, een bestuurdersconferentie en ruim 60 sprekers en moderatoren, is Stadslandbouw in Nederland definitief op de kaart gezet. Deelnemers, partners en sponsoren waren na afloop zeer enthousiast en inhoudelijk is de dag gemiddeld met een 7,7 beoordeeld.


Nalezen: Programma 2012

Datum/ Locatie: Donderdag 8 mrt 2012, Almere.


08.30

Ontvangst met koffie/thee op de informatiemarkt

09.10

Opening door de dagvoorzitter,
Gerard Vos
, hoofdredacteur platform Duurzaam Gebouwd

09.15

Welkom door Annemarie Jorritsma-Lebbink, burgemeester Almere; voorzitter VNG

09.30

Zin of onzin: Een out-of-the-box kijk op Stadslandbouw!
Jan Ferwerda, algemeen directeur PLUS Retail

 • Hoe kijkt een supermarktketen aan tegen Stadslandbouw?
 • Biedt het kansen of is het niet meer dan een hype?
 • Hoe ziet de voedselvoorziening van de Nederlandse stedeling er over 20 jaar uit?
10.00

Keynote speech: De rol van Stadslandbouw binnen een stedelijke duurzaamheid- en voedselstrategie
Wayne Roberts, auteur, verbonden aan Toronto Food Policy Council

 • Waarom is Stadslandbouw interessant voor de stad en haar bewoners?
 • Welke beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd en wat zijn de kosten/baten hierbij?
 • Wat is de rol/taak van de gemeente bij Stadslandbouw initiatieven? Hoe ’sturend’ moet de overheid hierbij zijn?
 • Hoe zorg je dat Stadslandbouw meer is dan een trend en waarborg je (bestuurlijke) continuïteit?
 • Hoe zorg je dat Stadslandbouw meer is dan een trend en waarborg je (bestuurlijke) continuÏteit?
 • Wat zijn de valkuilen en wanneer is Stadslandbouw minder geschikt?
 • Hoe past Stadslandbouw in een gemeentelijke voedselstrategie?


bestuurdersconferentie Van 10.40 tot 13.25 uur vindt er een apart onderdeel plaats voor bestuurders van Gemeenten en provincies.

Meer info10.40

Pauze: Koffie- en theepauze op de informatiemarkt

11.15

1e ronde praktijk- en inspiratiesessies
Met oa. Huibert de Leede, Philip van Traa, Jan Duijndam, Peter Verbon, Ingrid van Esch, Gera van Happen, Boudewijn Tooren, Carlos Faes, Marjon Krol en Koen Nouws Keij

1   Thema:Praktijkvoorbeeld: Stadslandbouw pioniersgeest midden in de stad!

Spreker(s):
Huibert de Leede (ondernemer, Uit je Eigen Stad)
Philip van Traa (ondernemer, De Groenten uit Amsterdam)

Doelgroep: Ondernemers
Moderator: Helmer Wieringa (adviseur, Land & Co)
Centrale vragen: Hoe kom je tot een bedrijfsmatige aanpak van je initiatief en een haalbaar businessmodel wat daadwerkelijk winst oplevert? Hoe organiseer je een verdergaande samenwerking in de keten? Hoe weet je of er markt is voor je product? Hoe kunnen relatief kleinschalige initiatieven toch rendabel worden gemaakt? Hoe ga je om met de factor arbeid? Hoe kunnen er (tijdelijke) banen worden geschapen? Welke competenties worden er aan een stadsboer gevraagd?

2   Thema:Praktijkvoorbeeld: de rol van Stadslandbouw bij agrarisch natuurbeheer in de stadsrandzone

Spreker(s):
Jan Duijndam (eigenaar, Hoeve Biesland)
Peter Verbon (beleidsadviseur, Provincie Zuid-Holland)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Ondernemers
Centrale vragen: hoe kan het beheer van natuurgebieden worden gekoppeld aan de verkoop van lokale producten en diensten? Hoe kan het beheer op deze manier goedkoper worden uitgevoerd? Hoe kan Stadslandbouw helpen bij realisatie van de EHS en natuurdoelen? Hoe past recreatie in dit model? Welke nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan er? Wat is de rol van de provincie en ondernemer?

3   Thema:Kinderopvang op de boerderij: nieuw ondernemersperspectief aan de stadsrand

Spreker(s):
Ingrid van Esch (ondernemer, Kinderopvang de Tierelier)
Gera van Happen (adviseur, ZLTO Advies)
Anton IJsseldijk (voorzitter, Verenigde Agrarische Kinderopvang)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Ondernemers, Zorg- en Welzijnsorganisaties, GGD’s
Moderator: Gera van Happen (adviseur, ZLTO Advies)
Centrale vragen: Wat is het eigene van kinderopvang op de boerderij en welke meerwaarde biedt het naast reguliere opties in de stad? Hoe pak je als ondernemer de kansen die er zijn?

(Deze sessie vindt tevens plaats in het kader van het Interreg IVb project PURE Hubs, relatie stad – platteland)

4   Thema:Groenbeheer en groene gebiedsontwikkeling aan de stadsrand: duurzame oplossingen voor de gemeente en een nieuw verdienmodel voor de agrarisch ondernemer

Spreker(s):
Boudewijn Tooren (projectmanager, gemeente Eindhoven)
Carlos Faes (oprichter/eigenaar Philips Fruittuin)
Marjon Krol (projectmanager, ZLTO)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Ondernemers, Marktpartijen
Moderator: Marjon Krol (projectmanager, ZLTO)
Centrale vragen: Gebiedsontwikkeling: hoe kan Stadslandbouw, een groen landschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat worden gecombineerd? Hoe kan een ondernemer als duurzame groenbeheerder in de stadsrand worden ingezet? Hoe komt de win-win situatie tussen gemeente en ondernemer tot stand? Hoe kan een gebied ook als proeftuin functioneren?

(Deze sessie vindt tevens plaats in het kader van het Interreg IVb project PURE Hubs, relatie stad – platteland)

5   Thema:Praktijkvoorbeeld catering: alternatieve afzet- en inkoopkanalen voor Stadslandbouw producten: welke mogelijkheden zijn er?

Spreker(s):
Koen Nouws Keij (directeur Food / Drink Experience)
Thea Smid (centrale inkoopcoördinator, gemeente Amersfoort)
Carla van Lingen (directeur VITAM Catering)

Doelgroep: Ondernemers, Cateraars, Inkopers (Zorginstellingen, Gemeenten)
Moderator: Koen Nouws Keij (directeur Food / Drink Experience)
Centrale vragen: Hoe kunnen Stadslandbouw producten lokaal worden afgezet aan kantines van Gemeenten, zorginstellingen? Hoe leg je slimme verbanden in de keten? Welke rol kan een cateraar of gemeente hierbij spelen?

Deze sessie vindt plaats in samenwerking met:

div Stichting Diverzio (www.diverzio.nl)

6   Thema:Rol van een woningcorporatie bij Stadslandbouw projecten

Spreker(s):
Marc van Arem (beleidsadviseur, Ymere)
Marjan Kootwijk (groenadviseur, Ymere)

Moderator: Paul Splinter (adviseur, Bureau Ruimte InZicht)
Centrale vragen: Hoe woningcorporatie Ymere door middel van moestuinprojecten, bijenkorven op groene daken en ’De Wijk van de Initiatieven’ werkt aan sociaal, economisch en fysiek duurzame wijken.

7   Thema:Rol van Stadslandbouw om te komen tot gezondere steden

Spreker(s):
Dinand Ekkel (Lector Natuurlijk Gezond Samen-leven, CAH Almere)
Anne Marie Gout (procesmanager gezondheidsbevordering GG&GD, gemeente Utrecht)

Doelgroep: Gemeenten, GGD’s, Zorgverzekeraars, Zorg- en Welzijnsinstellingen, Woningcorporaties
Moderator: Dinand Ekkel (Lector Natuurlijk Gezond Samen-leven, CAH Almere)
Centrale vragen: Hoe kan Stadslandbouw worden ingezet om te komen tot een betere gezondheid voor stedelijke bewoners? Welke combinaties zijn hierbij mogelijk? Wat zijn de effecten van het verbouwen van voedsel in de stad op bewoners?

12.15

Lunchbuffet: lokale producenten bieden op de Streekmarkt hun producten aan

13.45

2e ronde praktijk- en inspiratiesessies
Met oa. Annemieke Fontein, Jan-Willem van der Schans, Ronald Mauer, Jeroen Rijpkema, Gaston Remmers en Onno van Eijk

1   Thema:Stadslandbouw en gemeentelijk beleid: kansen en randvoorwaarden

Spreker(s):
Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur, gemeente Rotterdam)

Doelgroep: Gemeenten
Moderator: Paul Splinter (adviseur, Bureau Ruimte InZicht)
Centrale vragen: Waarom is Stadslandbouw interessant voor de gemeente Rotterdam? Hoe sturend ’moet’ de overheid zijn om ontwikkelingen van de grond te krijgen? Hoe kan de gemeente initiatieven faciliteren en randvoorwaarden scheppen? Hoe kunnen mogelijke barrières op het gebied van wet- en regelgeving worden geslecht? Hoe kunnen Stadslandbouw initiatieven in bestemmingsplannen worden geregeld? Welke rol speelt ’voedselgerichte stedelijke planning en ontwerp’ hierbij? Stadslandbouw omvat meerdere beleidsterreinen: hoe pak je een integrale benadering op? Hoe werk je als gemeente samen met idealistische organisaties? Hoe pak je een dergelijk thema op in tijden van bezuinigingen?

2   Thema:Stadslandbouw als aanpak voor de leefbaarheid van de wijk

Spreker(s):
Jan-Willem van der Schans (onderzoeker, Wageningen UR)
Jan van der Schans (projectdirecteur, Havensteder)
Ariënne de Muynck (projectleider, gemeente Rotterdam)

Doelgroep: Projectontwikkelaars, Woningcorporaties, Gemeenten
Moderator: Jan-Willem van der Schans (onderzoeker, Wageningen UR)
Centrale vragen: Wat betekent Stadslandbouw voor de leefbaarheid van de wijk? Welke rol kunnen woningbouwcorporaties daarbij spelen? Hoe organiseer je praktisch dat het een blijvend succes wordt? Hoe kijkt de gemeente aan tegen initiatieven van andere partijen? Welke visie heeft de gemeente zelf ten aanzien van Stadslandbouw en duurzame gebiedsontwikkeling? Welke maatregelen (planologisch) kan of moet de gemeente nemen? Wat zijn de voor-, en mogelijk ook nadelen, van burger betrokkenheid in de publieke ruimte?

3   Thema:Bewonersparticipatie en Stadslandbouw als alternatief beheer van de openbare ruimte in de stad

Spreker(s):
Laurens Stiekema (coördinator groenparticipatie, gemeente Groningen)
Mariel de Vos (bestuurslid, De Eetbare Straat)

Doelgroep: Gemeenten (beheer), Ondernemers, Burgerorganisaties, Hoveniers
Moderator: Petra Derkzen (onderzoeker, Wageningen UR)
Centrale vragen: (Hoe) Kan Stadslandbouw worden ingezet bij het beheer van de openbare ruimte in de stad? Hoe betrek je bewoners bij ’eetbaar groen’ en hoe waarborg je die betrokkenheid? Hoe kan de gemeente bewonersparticipatie faciliteren en wat is de rolverdeling tussen de beheerder en de burger? Hoe bereik je een omschakeling in het denken over gemeentelijke groenvoorziening en wat vraagt dit van de gemeentelijke organisatie? Welke competenties worden er aan een ’beheerder nieuwe stijl’ gevraagd?

4   Thema:Financierings- en verdienmodellen voor Stadslandbouw initiatieven

Spreker(s):
Corian Hugenholtz (adviseur, GreenWish)
Roelof Westerhof (ondernemer, Proef de Toekomst)

Doelgroep: Gemeenten, Ondernemers
Moderator: Helmer Wieringa (adviseur, Land & Co)
Centrale vragen: welke financierings- en verdienmodellen kunnen er worden ingezet voor Stadslandbouw initiatieven? Wie gaat het risico lopen? Hoe kom je tot een structureel, financieel duurzaam businessmodel?
Welke rollen kan een gemeente in zo’n businessmodel spelen en welke moet een lokale overheid vooral niet willen innemen?

5   Thema:Praktijkvoorbeeld Tuinen van West: nieuwe arrangementen voor groen en recreatie in de stadsrandzone

Spreker(s):
Ronald Mauer (Stadsdeelwethouder Nieuw-West, gemeente Amsterdam)
Jeroen Rijpkema (eigenaar Kwekerij Osdorp)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Marktpartijen
Moderator: Gerard Vos (hoofdredacteur, Platform Duurzaam Gebouwd)
Centrale vragen: welke rol speelt Stadslandbouw bij de realisatie van groen en recreatie in de stadsrandzone? Hoe leg je de relatie tussen de behoeften vanuit de stad en wat het gebied kan bieden (op het gebied van zorg, welzijn, voedsel, gezondheid)? Hoe betrek je verschillende partijen in dit proces? Wat is de rol van de ondernemer hierbij?

6   Thema:Samenhang en impact van Stadslandbouw initiatieven: praktijkvoorbeeld OSA-Almere

Spreker(s):
Gaston Remmers (lector Eco-effectief ondernemen in een stedelijke omgeving, CAH Almere)
Gerda Lenselink (voorzitter, Vereniging Buitenstad)
Fransje de Waard (Vereniging Boerenstadswens Amsterdam; eigenaar, De Waard Eetbaar Landschap)
Tineke van den Berg (producentengroep Almeerse Weelkde, mede-eigenaar, Stadsboerderij Almere)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Ondernemers, Marktpartijen
Moderator: Gaston Remmers (lector Eco-effectief ondernemen in een stedelijke omgeving, CAH Almere)
Centrale vragen: Stadslandbouw bruist momenteel, er zijn ontzettend veel burgers en ondernemers met ideeën en initiatieven. Toch blijft echte impact voor stedelijke vitaliteit nog achterwege. Deze sessie onderzoekt welke mechanismen nodig zijn om de diverse initiatieven tot bloei te brengen. Vertrekpunt is de ervaring van OSA (Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere). Wat doet OSA momenteel, en wat zou het moeten doen? Is dit ook een werkzaam model voor andere steden? Of leven daar hele andere behoeften? Een interactieve sessie waarbij u zowel input krijgt als levert.

7   Thema:Stad en dier: Vee & de Stad, een gezonde combinatie !?

Spreker(s):
Onno van Eijk (onderzoeker, Animal Sciences Group Wageningen UR)
Krista Engelsma (onderzoeker, Animal Sciences Group Wageningen UR)
Quinta Heere (beheerder schaapskudde in Almere Haven)
Yves Lodewijks (beheerder Kinderboerderij Den Uyl Park Almere Stad)
Anne Kloek (ondernemer, boerderij ’t Geertje)

Doelgroep: Gemeenten, Ondernemers, Zorg- en Welzijnsorganisaties, GGD’s, Belangengroepen
Moderator: Onno van Eijk (onderzoeker, Animal Sciences Group Wageningen UR)
Centrale vragen:Als je denkt aan landbouwhuisdieren in de stad komen vraagstukken als gezondheid, stank, veiligheid en milieu meteen ter sprake. Hoe kun je zo omgaan met deze risico’s dat je ook de voordelen van contact met deze dieren kunt oogsten; de educatieve en therapeutische waarde van omgang met dieren, het dichter bij de bron van het voedsel staan, reductie van foodmiles etc. Stadsboerderijen, multifunctionele bedrijven, stedelijke schaapskuddes, maar ook kinderboerderijen hebben voortdurend te maken met de spanning tussen deze voordelen en risico’s. In deze workshop duikt u in de voordelen van het contact tussen stadsbewoners en landbouwhuisdieren, in de risico’s en problemen die hier mee verbonden kunnen zijn én in de mogelijkheden hoe hier een juiste balans in kan worden gevonden. Samen met experts en ervaren ondernemers gaat u op zoek hoe vee&stad een gezonde combinatie kúnnen vormen!

14.45

Pauze: Thee- en koffiepauze op de informatiemarkt

15.20

3e ronde praktijk- en inspiratiesessies
Met oa. Wayne Roberts, Floor Schalken, Noortje Jacobs , Sjannie Leeijen en Maurice van Valkenburg

1   Thema:De rol van Stadslandbouw binnen een integrale gemeentelijke voedselstrategie

Spreker(s):
Wayne Roberts (auteur, verbonden aan Toronto Food Policy Council; sessie in het engels)

Doelgroep: Gemeenten
Moderator: Dorine Rüter (projectleider, Netwerk Platteland)
Centrale vragen: Wat zijn de voor- en nadelen van Stadslandbouw? Hoe kom je tot een integrale gemeentelijke voedselstrategie en welke rol speelt Stadslandbouw hierin? Welke rol kan een ’Food Policy Council’ voor Nederlandse steden spelen? Hoe krijg je het op de politieke agenda? Hoe worden andere beleidsdoelen als groen, duurzaamheid en klimaat hierin geïntegreerd? Hoe kan de continuïteit binnen gemeentelijke politiek en beleid worden gewaarborgd? Stadslandbouw omvat meerdere beleidsterreinen: hoe pak je een integrale benadering op? Hoe kan e.e.a. regionaal worden opgezet?

2   Thema:De relatie tussen Stadslandbouw, duurzame energie en lokale kringlopen: praktijkvoorbeeld Hoogeland

Spreker(s):
Ferdi van Elswijk (energiemanager, Telersvereniging Prominent)
Peter Barendse (ontwikkelingsmanager, Vestia Westland)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Ondernemers, Energiebedrijven, Woningcorporaties
Centrale vragen:In Gemeente Westland wordt op dit moment door Vestia de eerste woonwijk van Nederland gerealiseerd, die met kassenwarmte zal worden verwarmd. Dit is de woonwijk Hoogeland. De warmte is afkomstig van een nabij gelegen Tomatenkwekerij van Telersvereniging Prominent. Tijdens de sessie zal uitleg gegeven worden over de technische details van het project. Maar ook de uitleg achter de win-win zal naar voren komen. Hoe kunnen ondernemers d.m.v. energie levering een bijdrage leveren aan de energiebehoefte van de stad? Welke win-win situatie levert het op? Hoe zet je een dergelijk initiatief op? Wat zijn succes- en faalfactoren hierbij?

3   Thema:Integrale stedenbouw, ecologie, zelfbeheer en Stadslandbouw | praktijkvoorbeeld EVA-Lanxmeer, Culemborg

Spreker(s):
Gerwin Verschuur (bestuurslid, Stichting EVA)
Willem-Jan Stegeman (wethouder, gemeente Culemborg)

Doelgroep: Gemeenten, Projectontwikkelaars, Woningcorporaties
Moderator: Petra Derkzen (onderzoeker, Wageningen UR)
Centrale vragen: Stadslandbouw in Culemborg is onlosmakelijk verbonden met de ecologische woonwijk Lanxmeer: de stadsboerderij is er voor de hele stad, maar de betrokkenheid van de bewoners uit Lanxmeer is groter en intensiever. De plek naast de ecologische wijk maakt het eenvoudiger om vrijwilligers te verleiden mee te doen en de centrale ligging maakt de boerderij heel zichtbaar, waardoor deze bijdraagt aan het ecologische imago van de stad. De boerderij bevindt zich in een transitie van opbouw naar regulier werken: de gemeente wordt meer pachter en minder deelnemer. Deze rolwijziging levert spanningen op met de gemeente over de mate waarin een stadsboerderij rendabel kan en moet zijn, en welke pachtsom reëel is.
De gemeente Culemborg ziet de stadsboerderij niet als gemeentelijke taak. Die taak beperkt zich tot het scheppen van randvoorwaarden en ondersteunen van de lobby.

Hoe kan Stadslandbouw in een kleinschalige ecologische wijk worden geïntegreerd? Welke rol spelen bewoners hierbij? Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? Welke kansen biedt het voor de gemeente? Welke lessen kan men leren voor dergelijke kleinschalige eco-wijken elders in het land?

4   Thema:De rol van een projectontwikkelaar bij Stadslandbouw initiatieven: Stadslandbouw als instrument van placemaking

Spreker(s):
Mariet Schoenmakers (directeur, AM Concepts)
Bart Pijnenburg (ondernemer, Mensenland)

Doelgroep: Projectontwikkelaars, Gemeenten, Woningcorporaties, Ondernemers
Moderator: Paul Splinter (adviseur, Bureau Ruimte InZicht)
Centrale vragen: Waarom is Stadslandbouw interessant voor een projectontwikkelaar? Wat zijn nieuwe strategieën van gebiedsontwikkelingen die aansluiten bij de huidige tijd? Hoe kan dit praktisch worden georganiseerd? Wat leveren stadsboerderijen en ’eetbaar groen’ op aan waardestijging van grond en vastgoed? Welke rol kan Stadslandbouw spelen bij (buitenstedelijke) gebiedsontwikkeling in de toekomst?

5   Thema:Stadslandbouw en gebiedsontwikkeling in de stadsrand: praktijkvoorbeeld Almere Oosterwold en Tilburg Nieuwe Warande

Spreker(s):
Gerard Slingerland (projectleider, Werkmaatschappij Almere Oosterwold
Floor Schalken (planoloog, gemeente Tilburg)
Jan-Eelco Jansma (onderzoeker, Wageningen UR)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars, Woningcorporaties
Moderator: Jan-Eelco Jansma (onderzoeker, Wageningen UR)
Centrale vragen: hoe kan Stadslandbouw worden ingezet om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling gecombineerd met voedselproductie? Hoe past dit in het bredere ruimtelijke beleid van de gemeente? Wat is het organisatie/businessmodel hierachter?

6   Thema:Gezondheid en educatie op de boerderij

Spreker(s):
Noortje Jacobs (projectleider, GGD Hart voor Brabant)
Sjannie Leeyen (projectcoördinator, Klasseboeren)
Maurice van Valkenburg (senior projectleider Landbouw & Zorg, ZLTO)

Doelgroep: Gemeenten, Provincies, Ondernemers, Zorg- en Welzijnsorganisaties, GGD’s
Moderator: Maurice van Valkenburg (senior projectleider Landbouw & Zorg, ZLTO)
Centrale vragen: Wat is het belang van boerderijeducatie voor de gezondheid van kinderen? Hoe kan op de boerderij kennis over gezond eten worden bijgebracht? Hoe kom je tot een integraal programma over voeding (herkomst, voedingswaarde, bereiding)? Hoe komt de samenwerking met scholen, ondernemers, GGD en andere partijen tot stand?

(Deze sessie vindt tevens plaats in het kader van het Interreg IVb project PURE Hubs, relatie stad – platteland)

7   Thema:Relatie Stadslandbouw en (beroeps)onderwijs

Spreker(s):
Wiard Visser (ondernemer, De Buytenhof van Rhoon) spreker namens onderwijsinstelling
Christ Tielemans (docent, hogeschool HAS Ben Bosch)
Bart Willems (docent, Warmonderhof/Groenhorst College)

Doelgroep: Onderwijsinstellingen
Centrale vragen: hoe ziet het functieprofiel van een stadsboer er uit en welke competenties moet deze hebben? Waar en hoe leiden we de mensen op die in Stadslandbouw hun brood willen verdienen? Wat betekent dit voor het groene onderwijs?

16.20

Een ondernemer aan het woord:
Stadslandbouw initiatieven: onderneem het maar!
Carlos Faes, oprichter/eigenaar Philips Fruittuin

 • Welke kansen biedt Stadslandbouw voor ondernemers? Wat zijn de valkuilen?
 • Waaraan moet een goed businessmodel voldoen?
 • Welke knelpunten liggen ondernemers in de weg?
16.40

Verkiezing en uitreiking ’RABO STADSLANDBOUW AWARD’ (’Dragons Den’)

17.20

Afsluiting door de dagvoorzitter

17.30

Borrel op de informatiemarkt

 

DAG VAN DE STADSLANDBOUW 2012  downloads

 

In 3 ronden praktijk- en inspiratiesessies zullen de verschillende deelthema’s, in afwisselende werkvormen, nader worden belicht. Het programma zal zo worden opgezet, dat voor iedere doelgroep in elke sessieronde interessante keuzes te maken zijn. Men kan op deze wijze naar eigen inzicht een individueel programma samenstellen.

naar boven to top