.

Iedereen Boer?!

Nalezen:

Hoofdprogramma donderdag 25 april 2013, De Doelen te Rotterdam

Op 25 april was er weer een veelzijdig en hoogwaardig congresprogramma bestaande uit o.a.:

 • een plenair gedeelte in de ochtend met diverse keynote sprekers
 • een uitgebreide keuze aan praktijk- en inspiratiesessies
 • een aparte, bestuurdersconferentie voor bestuurders van gemeenten en provincies
 • een informatiemarkt
 • een ’streekmarkt’-lunch, waar lokale producenten hun producten kunnen presenteren
 • verkiezing en uitreiking van de ’Rabo Stadslandbouw Award’, een stimuleringsprijs voor ondernemers

Keynote Michael Ableman

 • Dit jaar komt de Amerikaans/Canadese boer Michael Ableman speciaal voor de Dag van de Stadslandbouw naar Nederland. Hij is oprichter van het Center for Urban Agriculture, Fairview Gardens (Californië), één van de eerste ’moderne’ stadsboerderijen. Hij is een groot voorstander van regionale voedselsystemen en onder meer auteur van het boek ’Fields of Plenty: A Farmer’s Journey in Search of Real Food and the People Who Grow It’.


08:30

Ontvangst met koffie/thee op de informatiemarkt


09.15

Opening door de dagvoorzitter
Ruben Maes, eigenaar &MAES, communicatie- en PR deskundige


09.25

Welkom door Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte, gemeente Rotterdam


09.35

Videoboodschap Staatssecretaris Sharon Dijksma


09.45

From farm to table: Stadslandbouw in regionaal perspectief Michael Ableman, boer, auteur, eigenaar Foxglove Farm (BC, Canada), oprichter Center for Urban Agriculture at Fairview Gardens (California)

 • Wat is een regionaal, duurzaam voedselsysteem en wat zijn de argumenten ervoor?
 • Hoe verbindt je boeren met afnemers in de stad en met stadsboeren onderling?
 • Ondernemerschap: effecten van productie, verwerking, afzet en consumptie in de regio op werkgelegenheid
 • Relatie met voedselveiligheid, duurzaamheid en sociale aspecten

10.20

Reactie van ondernemers
Interview door de dagvoorzitter met een aantal ondernemers, met o.a. Gert Jan Jansen, eigenaar Hof van Twello


10.45

Pitch nominaties:
Rabo Stadslandbouw Award 2013


11.00

Koffie- en theepauze op de informatiemarkt


Bestuurdersconferentie
Van 11.00 tot 14.30 uur vindt er een apart, besloten onderdeel plaats voor burgemeesters, wethouders en bestuurders uit food, agri, zorg/welzijn en stedelijke ontwikkeling.

11.45

Eerste ronde praktijk- en inspiratiesessies

Sessieronde 1: 11.4512.45 uur

1   Thema:Praktijkvoorbeeld: groene gebiedsontwikkeling en groenbeheer aan de stadsrand: duurzame oplossingen voor de gemeente en een nieuw verdienmodel voor de agrarisch ondernemer

Doelgroep: ondernemers, gemeenten, provincies

Spreker(s):
Michel de La Vieter (projectleider Polder Schieveen, Gemeente Rotterdam)
Martin Oosthoek (eigenaar Landschapsbeheer M.A. Oosthoek)
Moderator: Helmer Wieringa (adviseur, Land & Co)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): In de Polder Schieveen ten noorden van Rotterdam wordt hard gewerkt aan initiatieven voor Stadslandbouw en agrarisch natuurbeheer. Aandacht voor economie, ecologie en recreatie staat hierbij centraal. Hoe kunnen Stadslandbouw en landschapsbeheer worden gecombineerd? Hoe kunnen ondernemers meewerken aan de ambities van de stad en andersom? Welke nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan er en hoe betrek je verschillende partijen in het proces? Hoe vindt de financiering plaats, welk bedrijfsmodel hoort hierbij en wat voor ondernemer heb je nodig?

2   Thema:Sociale verdienmodellen voor stadlandbouw projecten: praktijkvoorbeeld Schiebroek-Zuid en Hotspot Hutspot

Doelgroep: woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten (sociaal, welzijn)

Spreker(s):
Bob Richters (initiatiefnemer Hotspot Hutspot)
Caroline Zeevat (Stadslandbouwer Schiebroek Zuid)
Moderator: Paul de Graaf (bestuurslid Eetbaar Rotterdam)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): De Rotterdamse wijk Schiebroek-Zuid kent veel sociale woningbouw. Buurtbewoners participeren al enige tijd met succes in de aanleg en het beheer van moestuinen. Sinds kort is er ook een eigen wijkrestaurant gevestigd, waar kinderen en jongeren onder begeleiding van volwassenen een gezonde en betaalbare maaltijd koken en serveren aan gasten. Welk ’businessmodel’ gebruik je bij dit soort sociale projecten? Hoe maak je dit inzichtelijk (hoeveel mensen, hoeveel uren, welk inkomen)? Welke doelstellingen heb je, wat wil je ermee bereiken? Hoe maak je een goed plan van aanpak? Hoe peil je de behoeften onder bewoners en hoe bereik je hen het beste? Welke competenties en vaardigheden heb je nodig om zo’n project van de grond te krijgen?

3   Thema:Korte ketens in en bij de stad

Doelgroep: ondernemers, food/retailsector, gemeenten

Spreker(s):
Niek van den Broek (mede-eigenbaar bio-boerderij ’t Schop)
Leo Stroosnijder (penningmeester zelfoogsttuin de Nieuwe Ronde, Wageningen)
Moderator: Maria van Boxtel (adviseur, Land & Co)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Het verkorten van de voedselketen is een belangrijk aspect van Stadslandbouw en stadsgerichte landbouw. Toch blijkt dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig en zijn producent en stedelijke consument lastig bij elkaar te brengen. Waarom is het belangrijk te starten met korte ketens en hoe organiseer je een verdergaande samenwerking? Hoe speel je als ondernemer optimaal in op de behoeften van de stedelijke consument? Hoe kijkt de consument hier zelf tegenaan? En wat wordt er van andere partijen zoals de overheid verwacht? Hoe kan ketenverkorting via het food community concept in de praktijk worden gebracht? (sessie host: Slow Food Nederland).

4   Thema:Praktijkvoorbeeld technologische innovaties bij Stadslandbouw: zin en onzin van teelt in gebouwen

Doelgroep: architecten, gebouwbeheerders, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, ondernemers, gemeenten

Spreker(s):
Daan Kuiper (projectmanager Stichting CropEye)
Marc van Langen (eigenaar Off Grid en GRO Holland)
John Apesos (oprichter Symbicity)
Moderator: Corianne Roza (eigenaresse Rozatekst)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Ook in Nederland wordt er veel gesproken over het inzetten van leegstaande kantoren t.b.v. Stadslandbouw. In enkele steden zijn al aanzetten tot concrete initiatieven in gang gezet. Wat zijn de kansen/mogelijkheden van teelt in gebouwen? Biedt het een serieuze mogelijkheid voor zowel de gebouw beheerder als de Stadslandbouwer? Hoe kunnen dergelijke initiatieven rendabel worden gemaakt? Welke innovatieve combinaties zijn er te maken tussen tuinbouw en gebouwbeheer?

5   Thema:Praktijkvoorbeeld Greenery terrein Breda: plan van aanpak voor Stadslandbouw op braakliggende, stedelijke locaties

Doelgroep: ondernemers, marktpartijen, gemeenten

Spreker(s):
Rene van Haperen (teler van aardbeien en zomerfruit in Breda)
Peter Korsten (directeur, Botany)
Toon van den Berg (manager, The Greenery)
Moderator:
Stan Kerkhofs eigenaar Stan Kerkhofs Advies

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Op het Greenery terrein in Breda ligt een terrein van 3,5 ha al jarenlang braak. ZLTO en The Greenery heben het initiatief genomen om te bekijken of het mogelijk is om op deze locatie Stadslandbouw te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is, dat het project bedrijfsmatig wordt opgezet, zodat het zonder subsidie winst kan maken. Hoe betrek je partijen erbij die je een rol wilt laten spelen? Hoe verloopt dit ontwikkelproces en welke stappen neem je hierin? Wat verwachten ondernemers en andere deelnemende partijen en hoe kom je tot een gezamenlijk plan van aanpak? Welke afwegingen maak je als ondernemer? Waarom is Stadslandbouw interessant voor een partij als The Greenery? Inmiddels zijn enkele partijen samen aan de slag gegaan om te kijken of de ontwikkeling van Stadslandbouw mogelijk is. Zij zullen ons meenemen in de stappen die ze als ondernemers hebben gezet.

6   Thema:Praktijkvoorbeeld: ondernemerschap in innovatieve kleinschalige Stadslandbouw projecten

Doelgroep: ondernemers, woningcorporaties, gebouweigenaren

Spreker(s):
Antoine Miltenburg (eigenaar Biet & Boon)
Max de Corte (eigenaar, Moestuinman)
Moderator: Jan van der Schans (bestuurslid Eetbaar Rotterdam)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Introductie en centrale vragen (o.a.): Steeds meer ondernemers in Nederland spelen in op het ontwikkelen van relatief kleinschalige Stadslandbouw projecten in of om de stad. Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor het zgn. ’Small Plot Intensive (SPIN) Farming’ in Nederland (zoals in Canada ontwikkeld door Wally Satzewich en Gail Vandersteen?). Hoe bereik je hoogproductieve teelten door schaalverkleining toe te passen? Hoe kunnen deze kleinschalige projecten toch rendabel worden gemaakt? Hoe kom je tot een bedrijfsmatige aanpak? Wat is een haalbaar businessmodel wat een goede marge oplevert?

7   Thema:Juridisch-planologisiche aspecten van Stadslandbouw en de relatie met grondbeleid

Doelgroep: gemeenten, ondernemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties

Spreker(s):
Marjanne den Boer-Kolbeek (projectleider buitengebied en ruimte RBOI)
Niels Tiekstra (juridisch adviseur planvorming en ruimte RBOI)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Bij het concreet maken van Stadslandbouw initiatieven zijn de juridisch-planologische randvoorwaarden van groot belang. Daarnaast vormt de prijs van (gemeentelijke) grond vaak nog een belemmering om een project echt van de grond te krijgen. Welke juridische aspecten komen er kijken bij het starten van een Stadslandbouw project? Hoe kan er in bestemmingsplannen ruimte worden gemaakt voor Stadslandbouw? Hoe ga je hierbij om met tijdelijk ruimtegebruik? Hoe kunnen gemeentelijk grondbedrijven en projectontwikkelaars Stadslandbouw projecten een kans geven?


12.45

Lunchbuffet: lokale producenten bieden op de Streekmarkt hun producten aan


14.00

Tweede ronde praktijk- en inspiratiesessies

Sessie 2 Informatie:

8   Thema:Praktijkvoorbeeld beleid: hoe te komen tot een gemeentelijke en regionale voedselstrategie?

Doelgroep: gemeenten, provincies, regioverbanden

Spreker(s):
Wout Veldstra (stadsecoloog Gemeente Groningen)
Hanneke Lestestuiver (beleidsadviseur Provincie Groningen)
Moderator: Paul de Graaf (bestuurslid Eetbaar Rotterdam)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): De gemeente Groningen heeft onlangs haar voedselvisie Groningen Groeit Gezond gepresenteerd. Tijdens deze sessie hoort u hoe deze visie tot stand is gekomen en welke lessen hieruit te leren zijn. Hoe kom je tot een integrale gemeentelijke voedselstrategie en hoe verloopt dit proces? Hoe kan een voedselvisie in regionaal verband worden opgezet? Hoe ligt de rolverdeling tussen verschillende overheden en andere betrokken partijen? Hoe pak je een integrale benadering op en hoe worden beleidsterreinen als groen, duurzaamheid en klimaat in het voedselbeleid geïntegreerd? Hoe verhouden concrete voedselprojecten zich tot bestaande regelgeving en organisaties? Hoe krijg je het op de politieke agenda? Hoe kan de continuïteit binnen (gemeentelijke) politiek en beleid worden gewaarborgd? Hoe kan de overheid initiatieven faciliteren en randvoorwaarden scheppen? Hoe kunnen mogelijke barrières op het gebied van wet- en regelgeving worden geslecht?

9   Thema:Stadslandbouw en gezondheid: praktijkvoorbeelden multiculturele Stadslandbouw projecten

Doelgroep: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, GGD’s, zorgverzekeraars

Spreker(s):
Mieke van Dragt (directeur Stichting Boerderij De Viermarken)
Mostafa el Filali (adviseur wijkontwikkeling, Amsterdams Steunpunt Wonen)
Müslüm Varlik (directeur Dost Thuiszorg)
Moderator:
Corianne Roza (eigenaresse Rozatekst)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw draagt bij aan een betere gezondheid voor stadsbewoners. Door zelf groenten en fruit te verbouwen, kunnen zij beschikken over gezond eten, tegen lage kosten. Veel stadsbewoners met een niet-Nederlandse achtergrond staan anders tegenover het zelf verbouwen van groenten. De associatie met laaggeschoolde arbeid bijvoorbeeld, maakt dat het onderhouden van een moestuin voor velen van hen een lage status heeft. Tegelijkertijd is de gezondheid van deze doelgroep een bijzonder punt van aandacht (bijvoorbeeld in relatie tot overgewicht). Gezondheidsbevorderende interventies bereiken hen minder goed en zijn vaak minder effectief. Wat bepaalt de houding van allochtone bevolkingsgroepen tegenover Stadslandbouw en wat kan daaraan veranderen? Wat is nodig om hen structureel te laten participeren in voedselproductie in de stad? Hoe bereik je hen en wat maakt het voor hen aantrekkelijk om mee te doen? Welke doelstellingen hanteer je en hoe werken deze vormen van bewonersgestuurde wijkontwikkeling in de praktijk (van ontwerp tot zelfbeheer)? Wat is meer bepalend voor de belangstelling voor Stadslandbouw: opleidingsniveau of herkomst?

10   Thema:Wat levert Stadslandbouw op voor de stad? Resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Stadslandbouw (MKBA)

Doelgroep: gemeenten, marktpartijen

Spreker(s):
Ruben Abma (adviseur, Witteveen+Bos)
Floor Schalken (planoloog, gemeente Tilburg)
Moderator: Marcel Vijn (onderzoeker Plattelandsinnovatie, Wageningen UR)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Veel steden vragen zich af of investeren in Stadslandbouw loont. Het geld is schaars en kan maar een keer uitgeven worden. Bovendien zijn de alternatieven legio: park, sportveld, educatieprogramma’s etc. In deze sessie wordt inzichtelijk gemaakt wat de directe en indirecte baten zijn van een investering in Stadslandbouw. Dit gebeurt aan de hand van een case: De Nieuwe Warande in Tilburg.

11   Thema:Praktijkvoorbeeld koppeling vraag en aanbod: handelsmissies stad en Ommeland regio Rotterdam + FOODMETRES

Doelgroep: ondernemers, food-, agri- en retail bedrijfsleven, restaurants, gemeenten

Spreker(s):
ondernemers, Dirk Wascher (coördinator FOODMETRES)
Moderator:
nader bekend te maken

          Introductie en centrale vragen (o.a.): In de praktijk blijkt het vaak lastig om vraag en aanbod van producten uit een stadsregio bij elkaar te brengen. Een innovatieve manier om dit effectief voor elkaar te krijgen, is de organisatie van ‘handelsmissies’ van ondernemers uit de stad (winkeliers, restaurants) naar producenten om de stad. Hoe zet je zo’n handelsmissie in de praktijk op? Wie neem je mee en waar ga je heen? En welke kansen biedt een dergelijk initiatief voor ondernemers? Daarnaast zal er kort iets worden verteld over het FOODMETRES onderzoek project. Het doel is het vinden van innovatieve oplossingen voor het verkorten van voedselketens. Hierbij gaat het vooral over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de stedelijke voedselconsumptie – in dit geval van de stedelijke regio Rotterdam – en over de bevordering van stad-landrelaties. Zijn kortere ketens duurzamer? En hoe zijn ze georganiseerd en welke kansen en beperkingen zijn er vanuit beleid en de markt?

12   Thema:Innovatieve financierings- en verdienmodellen voor Stadslandbouw initiatieven

Doelgroep: ondernemers, marktpartijen, gemeenten

Spreker(s):
Arjen van Klink (senior adviseur strategie & innovatie, Rabobank Rotterdam)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Een goede, economisch verantwoorde financiering vormt vaak nog een knelpunt bij veel Stadslandbouw initiatieven. Wat maakt Stadslandbouw ook financieel aantrekkelijk voor partijen om in te investeren? Welke duurzame financierings- en verdienmodellen kunnen er worden ingezet voor Stadslandbouw initiatieven? Wat is de rol van banken en andere (alternatieve) geldschieters? Welke opbrengsten mag je verwachten? Hoe kan crowdfunding doelmatig worden ingezet? Welke rol kan de gemeente in zo’n businessmodel spelen en welke rol moet de lokale overheid vooral niet willen innemen?

13   Thema:Een regionale kijk op Stadslandbouw

Doelgroep: ondernemers, food-agri bedrijfsleven, gemeenten, regioverbanden

Spreker(s):
Michael Ableman (boer, auteur, eigenaar Foxglove Farm (BC, Canada), oprichter Center for Urban Agriculture at Fairview Gardens (California)
Moderator: Helmer Wieringa (adviseur, Land & Co)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Steeds vaker worden Stadslandbouw en stadsgerichte landbouw vanuit regionaal perspectief benaderd. Dit heeft grote voordelen, bijvoorbeeld bij het verkorten van de keten. Keynote spreker Michael Ableman heeft veel ervaring met dergelijke regionale voedselsystemen. In deze sessie gaat hij dieper in op een aantal thema’s die in de ochtend behandeld zijn en is er ruimte gelegenheid direct vragen aan hem te stellen. Wat is een regionaal, duurzaam voedselsysteem en wat zijn de argumenten ervoor? Hoe verbindt je boeren met afnemers in de stad en met stadsboeren onderling? Wat zijn de effecten van productie, verwerking, afzet en consumptie in de regio op werkgelegenheid? Wat is de relatie met voedselveiligheid, duurzaamheid en sociale aspecten?

14   Thema:Strategie: kansen en mogelijkheden voor Stadslandbouw binnen de gehele voedselketen

Doelgroep: ondernemers, food-, agri- en retail bedrijfsleven

Spreker(s):
Bas Nootenboom (wethouder gemeente Barendrecht)
Gerrit van Gelder, algemeen directeur Van Gelder Groente & Fruit
Moderator: Jan van der Schans (bestuurslid Eetbaar Rotterdam)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw wordt vaak nog in verband gebracht met kleinschalige voedselproductie in de stad. Velen zijn van mening dat Stadslandbouw in de toekomst ook een bredere invloed kan hebben. Welke slimme kansen en mogelijkheden bieden Stadslandbouw en stadsgerichte landbouw voor de gehele voedselketen? Hoe kan het bedrijfsleven in de food en agri keten inspelen op deze ontwikkelingen, welke kansen liggen er voor hen? Hoe kan samenwerking met bestaande boeren en tuinders en het bedrijfsleven tot stand worden gebracht? Hoe borg je duurzaamheid, voedselveiligheid, helderheid en transparantie? Welke rol speelt het draagvlak onder de burger en de consument hierbij?


15.00

Thee- en koffiepauze op de informatiemarkt


15.45

Derde ronde praktijk- en inspiratiesessies

  Sessie 3 Informatie:

15   Thema:Rol van een woningcorporatie bij Stadslandbouw projecten: praktijkvoorbeeld Havensteder

Doelgroep: woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten, welzijnsorganisaties

Spreker(s):
Tanja Morsheim (directeur Zuid West, Havensteder)
Moderator: Corianne Roza (eigenaresse Rozatekst)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Woningcorporaties kunnen een cruciale rol vervullen bij de planning en daadwerkelijke realisatie van Stadslandbouw initiatieven. Deze rol kan een heel verschillend karakter hebben. De Rotterdamse corporatie Havensteder kent op meerdere vlakken betrokkenheid bij Stadslandbouw. Hoe kan Stadslandbouw worden ingezet om te komen tot sociaal, economisch en fysiek duurzame wijken? Wijkactiviteit: welke bijdrage kan het leveren aan een betere gezondheid van stadsbewoners? Welke rol kan Stadslandbouw vervullen bij gebiedsontwikkeling en placemaking? Wat is de rol van een woningcorporatie bij investeringsstops en hoe kan Stadslandbouw hierbij worden ingezet?

16   Thema:Burgerparticipatie en creëren van lokaal draagvlak

Doelgroep: bewonersorganisaties, gemeenten (sociaal, welzijn), woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties

Spreker(s):
Erik Arkesteijn (projectadviseur KNHM)
Rogier Tan (adviseur, De Nieuwe Akker Haarlem)
Yolande Koot (initiatiefnemer, De Nieuwe Akker Haarlem)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Gelukkig zien we steeds vaker dat burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun directe omgeving. Men zegt: “Luister, wij willen zelf iets doen om onze wijk groener en leefbaarder te maken. Zelfs al is dat maar tijdelijk!″ Die gedreven burgers vervoegen zich vol goede moed bij het loket van betrokken instanties. Maar dan wordt het soms ingewikkeld. Organisaties, beleid, onze wet- en regelgeving en onze denkkaders zijn vaak nauwelijks gericht zijn op het creatief omgaan met alternatieve, al dan niet tijdelijke oplossingen. Al vele jaren begeleidt KNHM kosteloos burgerinitiatieven.

Vanuit zijn ervaring in begeleiding van bewonersinitiatieven laat Erik Arkesteijn, projectadviseur bij KNHM zien waar de praktijk stokt en wat bestuurders kunnen doen om samen met bewoners verder te komen. Rogier Tan en Yolande Koot van het bewonersinitiatief De Nieuwe Akker, een collectieve biologisch-dynamische tuinderij in Haarlem, geven voorbeelden uit de eigen praktijk. Beiden kijken hierbij naar gedrag, communicatie, beleid en regelgeving.

17   Thema:Logistiek en distributie van producten naar en in de stad: hoe pak je dat aan?

Doelgroep: ondernemers, food/retailsector

Spreker(s):
Domingo Corchado (vestigingsmanager Kruidenier Food Services DC Nijmegen)
Jos Bolk (eigenaar vleesveebedrijf Natuurkoeien; deelnemer Oregional)
Hans Alberts (voorzitter Stichting Goei Eete,consumenteninitiatief Tilburg)
Moderator: Marjon Krol (programma manager multifunctionele landbouw, ZLTO)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Distributie van producten naar en in de stad is vaak nog een knelpunt bij Stadslandbouw projecten. Het lijkt logisch dat voedselproductie dicht bij de stad bespaart op transport, maar grote leveranciers hebben bijvoorbeeld hun logistiek zeer efficiënt georganiseerd. Het logistieke systeem, met de distributiecentra als centrale schakel, is nog niet goed afgestemd op korte ketens, waardoor producten vaak toch een grote afstand afleggen. En de nog beperkte vraag naar lokale producten leidt tot kleine volumes, waardoor lokale distributie vaak inefficiënt en relatief duur is. Hoe verzorg je kleinschalige lokale logistiek? Hoe staat de afnemer hierin? Welke problemen komen we tegen en welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken?

18   Thema:Green Deal Stadslandbouw: wat zijn kansen voor investeerders in breder perspectief?

Doelgroep: ondernemers, marktpartijen

Spreker(s):
Ivonne Bulthuis (adviseur, RElocal)
Evert Kolpa (architect van Bergen Kolpa Architecten)
Jan Schouw (eigenaar, Volharding Breda)
Moderator: Jan-Willem van der Schans (onderzoeker, Wageningen UR)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Hoe maak je Stadslandbouw rendabel? Voor een antwoord op die vraag zijn bestaande en nieuwe initiatieven in het hele land binnen een ’Green Deal’ langs een meetlat gelegd. Hoe kan zoveel mogelijk waarde in de keten worden toegevoegd? Welk verdienmodel hoort hierbij om projecten rendabel te maken? Wat zijn redenen voor investeerders om al dan niet te participeren? Welke onzekerheden zijn er te benoemen?

19   Thema:Praktijkvoorbeeld ondernemerschap: kansen in Stadslandbouw voor bestaande en nieuwe ondernemers

Doelgroep: ondernemers, overheden

Spreker(s):
Gerard Koolen (eigenaar Tuinderij Koolen)
Corine Fleuren (mede-eigenaar, boomkwekerij Fleuren)
Jacqueline Boudens (manager streekwinkel, ONZE Volkstuinen Onder Glas)
Moderator: Tycho Vermeulen (onderzoeker glastuinbouw, Wageningen UR)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw en stadsgerichte landbouw bieden tal van nieuwe mogelijkheden voor bestaande en startende ondernemers. Waarom is Stadslandbouw interessant voor (bestaande) boeren en tuinders? Hoe speel je als ondernemer in op deze nieuwe ontwikkeling? Welke relatie bestaat er met het reguliere tuinbouwbedrijf? Hoe maak je de omslag in je bedrijf naar een directe relatie met de stad (bedrijfsopzet, personeel, afzet, etc.)? Wat is een haalbaar businessmodel wat een goede marge oplevert? Welke redenen zijn er voor de uiteindelijke keuze in de bedrijfsopzet te geven? Welke knelpunten kom je als ondernemer tegen, bijv. op het gebied van wet- en regelgeving?

20   Thema:Praktijkvoorbeeld Stadslandbouw en gebiedsontwikkeling: Maastricht – Valkenburg, herbestemming en nieuwe exploitatievormen van landgoederen

Doelgroep: gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, ondernemers, landschapsarchitecten

Spreker(s):
Erik Kaptein (projectmanager gemeente Maastricht)
Frank Wormer (rentmeester Ontwikkelingsmaatschappij Landgoed Vaeshartelt
Moderator: Helmer Wieringa (adviseur, Land & Co)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Aan de noordkant van Maastricht ligt de zgn. Landgoederenzone. De aaneengesloten gordel van tuinen, parken, lanen en waterpartijen die ruim 100 jaar geleden ontstond, wordt nu beheerd door zorginstellingen, hotel/conferentieoorden en particulieren. Door de aanleg van een nieuwe afslag en tunnel voor de A2, gaat een groot deel van dit gebied nu op de schop. Tevens grenzen een aantal Krachtwijken aan dit gebied, die eveneens een complete renovatie zullen ondergaan. De plannen die nu in uitvoering zijn, worden gecombineerd met diverse particuliere initiatieven op het gebied van Stadslandbouw. Hoe kan stadlandbouw bij gebiedsontwikkelingen worden ingezet, gebaseerd op een renderend verdienmodel? Hoe breng je de verschillende betrokken patijen bij elkaar? Welke rol kunnen landgoederen en hun rentmeesters spelen bij Stadslandbouw en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld d.m.v. een ’slow food landschap’)?

21   Thema:De rol van stadlandbouw bij sociale opgaven en veranderend gemeentelijk sociaal beleid

Doelgroep: ondernemers, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties

Spreker(s):
Jan Hassink (onderzoeker zorglandbouw, Wageningen UR)
Moderator: Jan van der Schans (bestuurslid Eetbaar Rotterdam)

          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw kan een belangrijke rol spelen bij het combineren van zorg, educatie, recreatie en voedselproductie in de stad. Daarnaast bieden stadsboerderijen, kinderboerderijen en volkstuincomplexen veel kansen voor het bundelen van verschillende sociale doelen. De veranderende sociale wet- en regelgeving (Wmo, AWBZ, participatiewet, jeugdzorg) waarbij de financiering naar de gemeente gaat, maakt dit onderwerp bijzonder actueel en biedt extra kansen voor nieuwe combinaties tussen Stadslandbouw en zorglandbouw. Hoe kan stadlandbouw inspelen op de veranderende sociale regelgeving en veranderend sociaal beleid van gemeenten? Welke kansen biedt dit voor stadsboerderijen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten? Wat voor ’type’ stadsboerderij is hiervoor nodig?


16.45

Borrel op de informatiemarkt


17.00

Bekendmaking winnaar Rabo Stadslandbouw Award 2013Meld u nu aan!
Ga direct naar Inschrijven

 

naar boven to top